Mit anlæg bruger for meget strøm

EFTER KØB – DRIFT

Hvorfor bruges der mere el end installatøren lovede?
Det kan skyldes flere ting, bl.a.:

 • Fyringssæsonen kan være koldere end i et normalt år, som det f.eks. har været tilfældet de sidste to vintre.
 • Varmepumpen kan være for lille, og så vil den indbyggede elpatron overtage i længere tid, end det er meningen, og det koster meget på elregningen.
 • Varmepumpen kører med for høj fremløbstemperatur, hvilket får dens virkningsgrad til at falde dramatisk. Jo lavere fremløbstemperatur, jo større nyttevirkning. Især gulvvarme med lav fremløbstemperatur er ideel i kombination med jordvarme.
 • Det første skridt vil være at begynde at aflæse bimåleren på varmepumpen, så der kan holdes øje med forbruget. Hvis der ikke er monteret en bimåler, så vil det være en god ide at få det gjort.
 • Desuden kan det øvrige elforbrug i huset være sat op, uden at husejeren har været opmærksom på det.

Hvorfor kan varmepumpen ikke varme huset tilstrækkeligt op om vinteren?
Det er ikke umiddelbart til at sige entydigt, da der kan være forskellige årsager.Der er erfaring for, at det er hovedsageligt følgende årsager til problemet:

 • Varmepumpe og elpatron er underdimensionerede.
 • Huset har et større varmetab end forudsat, da størrelsen af varmepumpe og elpatron blev beregnet, og så kan den ikke levere nok varme. Samtidigt er det vigtigt, at især ældre huse efterisoleres, inden der installeres varmepumpe.
 • Jordslangen er for kort.
  Hvis der er tale om et jordvarmeanlæg, så vil en for kort længde på jordslangen betyde, at varmepumpen ikke kan optage nok varme fra jorden.
 • Radiatorerne er for små.
  Man skal være opmærksom på, at varmepumper ikke leverer varme ved høj temperatur som et oliefyr. Når fremløbstemperaturen sænkes ved skift til varmepumpe, så er de samlede varmeflader i huset måske for små, hvilket installatøren burde have set ved analysen af radiatorerne forud for installationen af varmepumpen. Ofte er gulvvarme som regel velegnet til varmepumper, da hele gulvfladen virker som varmeflade.
 • Varmepumpeanlægget er ikke indreguleret korrekt.
  Til tider kan det ske, at installatøren ikke har indreguleret anlægget korrekt, da det blev installeret. Andre gange kan husejeren have ændret på indstillingerne - bevidst eller ubevidst - og glemt at stille tilbage til udgangspunktet. Løsningen vil være at få lavet et servicetjek på anlægget af en autoriseret installatør.

Er der retningslinjer for udførelse af f.eks. "lodret" jordvarme?
Nej, der er ikke nogen retningslinjer endnu. Der er lavet flere jordvarmeanlæg i forskellige størrelser rundt om i landet med "lodret" jordvarme. Og der er et igangværende projekt, som analyserer en del af disse anlæg. Projektets slutrapport vil indeholde retningslinjer for dimensionering af de såkaldte lodrette jordslanger, og rapporten vil udkomme inden udgangen af 2012.

(Med "lodret" jordvarme menes, at i stedet for vandrette jordslanger, så benyttes en eller flere jordslanger, som går ned i en sløjfe i f.eks. 80 meters dybde. Det kaldes også nogen gange borhuller. En mellemting mellem "lodret" og "vandret" jordslanger er en variant, hvor slangerne placeres skråt ned i jorden, og hver slangesløjfe er måske omkring 20- 40 meter.)

Hvorfor knirker/hvæser det til tider fra udedelen på varmepumpen? (luft/vand vp)
Denne lyd forekommer, når varmepumpen afrimer.
Lyden kan sammenlignes med vand, der er lige ved at koge. Moderne luft til vand-varmepumper er ret støjsvage, men man bør alligevel ikke sætte varmepumpen lige uden for soveværelsevinduet eller tæt på naboens skel.

Hvor tit skal anlægget efterses?
For at sikre en lang levetid på dit anlæg, er det vigtigt at anlægget efterses, helst én gang årligt af en uddannet montør. Hvis du er ejer af et jordvarmeanlæg, skal anlægget kontrolleres mindst én gang årligt ifølge lovgivningen, og resultatet af kontrollen skal opbevares i mindst 5 år og på forlangende forevises kommunen. I dette tilfælde betyder lovgivning; Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg,BEK nr. 1019 kaldet "jordslangebekendtgørelsen".HUSK herudover, at alle varmepumpeanlæg med en kølemiddelfyldning over 1 kg skal efterses mindst én gang årligt. Eftersyn og vedligeholdelse m.v. af køleanlæg og varmepumper skal udføres af en person, som har fået den fornødne instruktion og øvelse i eftersyn og vedligeholdelse m.v. af den pågældende anlægstype. Ved anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel skal det årlige eftersyn udføres af en certificeret montør fra et anerkendt kølefirma, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr. Ifølge EU´s forordning 303/2008 er der krav om, at personer/virksomheder, der udfører service og vedligehold på varmepumper med HFC-fyldning, skal have en Kategori I- eller II-autorisation.

Hvad skal jeg gøre, hvis anlægget pludselig går i stå?
Det første du skal gøre, er at læse brugervejledningen, som er leveret sammen med anlægget. I den vil der være en fejlliste, som for det meste vil kunne afhjælpe problemet. Er der brug for yderligere service,skal installatøren kontaktes.

Hvad sker der med anlægget, hvis der kommer strømsvigt?
Ligesom et oliefyr er en varmepumpe afhængig af el. Varmepumpen husker dog de indstillinger, den har fået, og starter, når strømmen kommer igen. Det sidste kræver, at der er auto-genstart på din varmepumpe.

Kilde: VP Ordningen, se siden her.