Serverkøl

Varme i serverrum/ Serverkøling

Uddrag af tekst. KILDE: ITEK og DIs kølingsvejledning til serverrum.

I dag stilles der store krav til afkøling af servere, for at opretholde den daglige computer drift. Alle kender til "nede-tid" og virksomheder kan være ganske sårbare når der er server nedbrud.

De fleste servere er anbragt i rack skabe med glaslåger - i virkeligheden en skidt løsning da man akkumulerer varmen i skabet. Serverne bliver samtidigt mindre og mindre, og der er plads til flere i et serverrum. Da den enkelte server skal præstere mere, skal den have kraftigere processor og det giver en højere varmeafgivelse.

Man kan have en varmebelastning på helt op til 24 kW i et enkelt rack.

ServerRack 600px

Køling er den eneste løsning

Det er af den største betydning, at der skabes bedst mulige rammer for temperatur og luftfugtighed for serverne. Det er ikke så vigtigt om temperaturen er 20 eller 22o C er, blot temperaturen er konstant. Det optimale område ligger mellem 18 og 25o C, med en relativ luftfugtighed mellem 22 og 60%.

Kølings principper i et serverrum.

Der findes to hovedprincipper for køling af serverrum. Det mest udbredte er indirekte køling, hvor man nedkøler en væske, der føres til et aggregat i serverrummet, der her nedkøler luften til serverne. Det andet princip er direkte køling med udeluft, hvor man igennem et køleaggregat blæser udeluft direkte ind i serverrummet.

Begge principper har fordele og ulemper, men for begge principper gælder, at det største problem for køleeffektiviteten i serverrummet, er at flytte den kolde luft hen, hvor der er behov for den, og ikke køle hele rummet. Direkte køling med udeluft, er den løsning der bruger mindst energi, men sikkerhedsmæssigt kan det være et problem at føre udeluft direkte ind i serverrummet, da man kan få tilført bl.a. røg ind i rummet, der kan starte slukningen. Selvfølgelig kan man filtrere luften, men ikke effektivt nok, og en kraftig filtrering kræver mere energi. Ved direkte køling er det også vanskeligere at holde en konstant luftfugtighed. Frikøling, hvor man udnytter den i perioder kolde udeluft, kan udnyttes med begge principper.

Rumkøling med split-anlæg

Et split-anlæg består af en udendørsenhed og en (eller flere) indendørsenheder, som køler luften indenfor.
Køling med et lofthængte split-anlæg hvor kold luft blæses hen langs loftet, er en løsning man stadig ser i mindre og mellemstore serverrum. Fordelen ved rumkøling med et split-anlæg er, at det er en økonomisk overkommelig løsning anlægsmæssig og ikke særlig pladskrævende. Til gengæld er der en dårlig virkningsgrad, da hele rummet skal nedkøles med følgende begrænset temperaturregulering og stor affugtning. Løsningen er da også kun egnet til varmebelastninger op til omkring 6-8 kW.

ServerRoomAirTravel

Køling under installationsgulv

Den optimale løsning er, hvor en Downflow køleunit blæser kold luft under et hævet installationsgulv. Fordelen er at kulden føres direkte op hvor behovet er, og med en bedre regulering. Luften blæses op igennem riste foran rackskabene, hvilket giver den bedste effektivitet, og kan derfor også anvendes ved rackskabe med stor varmebelastning.
Det giver samtidig et behageligere klima i rummet, det er dog mere pladskrævende og er lidt dyrere at etablere blandt andet på grund af omkostningerne til et hævet gulv, der dog også giver andre fordele i form af plads til kabling.

Fortrængningskøling langs gulv

Kan der ikke etableres installationsgulv, på grund af f.eks. lav rumhøjde, kan man opnå en næsten tilsvarende effektivitet med fortrængningskøling langs gulvet eventuelt suppleret med luftkanaler langs rack skabene. Ved fortrængningskøling virker den kolde luft som et stempel. Den kolde luft indblæses langs gulvet med en temperatur der er lavere end rumtemperaturen. Indblæsningsluften vil presse den varme luft opad hvor den gradvist vil blive udsuget og nedkølet.

ServerRoomFloorPanel 600px 

AHSRAE er en stor, amerikansk faglig forskningsinstitution, der er verdens ledende indenfor forskning om køling og ventilation ikke kun til serverrum, men også i bygninger i det hele taget. AHSRAE's anbefalinger til køling af serverrum er med Downflow køleunits, der blæser kold luft under et hævet installationsgulv og fører den kolde luft op foran rack skabene igennem perforerede gulvplader, med en opdeling i kolde- og varme gange. På grund af de relativt store luftmængder, der skal blæses op, kræver det relativt brede gange. Vi anbefaler derfor i stedet at blæse luften op igennem regulerbare riste, der giver en bedre mulighed for både at styre luftmængde og retning, så luften blæses op og ind mod rack skabene i stedet for blot op foran skabene. Der findes også køleanlæg til serverrum, hvor den kolde luft blæses ud i toppen. Det er selvfølgelig af indlysende grunde en dårlig løsning, da den kolde luft skal bevæges ned igennem den opvarmede luft, hvor ved der vil ske en kraftig opblanding, så køleluftens temperatur bliver for høj, inden den når ned til bunden af rack skabene og hermed opnår man en dårlig køleeffektivitet.

Indretning af serverrum

Det er ikke ligegyldigt hvordan rack skabene opstilles i et serverrum, hvis man vil opnå en effektiv køling af de sårbare og vitale it-systemer. Det er vigtigt, at rækkerne af rack skabe opstilles, så den kolde luft blæses op foran rackene, (de fleste servere på markedet har luftindsugning foran) og den varme- og kolde luft holdes adskilt i varme og kolde gange. Det kan i kritiske tilfælde være nødvendigt at føre den varme luft tilbage til køleanlægget over et let nedhængt loft, eller andre foranstaltninger for at undgå en opblanding af den varme- og kolde luft. Det er ligeledes vigtigt, at man ikke placerer de rack skabe med den største varmebelastning i en samlet gruppe, så de varmer hinanden op, men fordeler dem i rækkerne og desuden placerer dem så tæt på køleenheden som muligt. Det kan være en idé at stille de "varme" rack skabe op lidt adskilt fra de øvrige skabe, men man skal så foretage en afdækning, så der ikke er direkte forbindelse mellem den varme- og kolde gang. Ligeledes skal man undgå uønskede huller i installationsgulvet, så der blæses kold luft op i den varme gang eller der suges varm luft ned under gulvet. Det kan også være huller til kabling, hvor det kan være nødvendigt at tætte omkring, for at kunne styre luften. Det kan også være nødvendigt at afdække "tomme pladser" i rack'et, så der ikke er "hul" mellem den varme og den kolde gang. Hvis der er problemer med at opnå en tilstrækkelig køling af rack'ene, kan det være fristende, at forøge lufthastigheden. Men en større lufthastighed kan få den modsatte effekt. Hvis lufthastigheden bliver for stor under den første rist nærmest køleanlægget, kan der ske det, at luften ikke blæser op af risten, men giver den modsatte effekt, så der opstår en sugeeffekt og varm luft suges ned under gulvet og blandes med den kold luft. Man skal derfor være opmærksom på ikke at have en rist for tæt på køleanlægget. Det er meget vigtigt også i rackskabene at holde orden i kabler og ledninger. Man skal være påpasselig med ikke at have for store mængder af kabler og ledninger hængene bag serverne, så det hindrer en fri gennemstrømning af luft i skabene. En jævn gennemstrømning af luft igennem skabene er nødvendig for at opnå den tilstrækkelige køling af udstyret. Det er meget vigtigt, for at opnå en høj effektivitet, at det er muligt at styre og regulere luftstrømmene.

Energibesparelse

Det er muligt at opnå selv store energibesparelser ved at vælge den rigtige løsning når man anskaffer køleanlæg til serverrummet. Som vi tidligere har været inde på, er det muligt at køle mere eller mindre direkte med udeluft, der findes forskellige muligheder på markedet, men der er mange faktorer at tage hensyn til både af sikkerhedsmæssig art, men også energimæssigt. Det skal bero på en meget nøje risikovurdering om man anvender udeluft til køling i serverrum. Der er risiko for at få tilført røg og andre urenheder til de sårbare servere, og i værste fald få udløst slukningsanlægget, der er en forholdsvis kostbar affære. Som vi også har været inde på, er det nødvendig for både den daglige drift og for servernes "livslængde", at både temperatur og luftfugtighed holdes konstant, og enhver regulering koster energi. Det der også er energikrævende for køling i serverrum, er at flytte luften, derfor skal man begrænse filtrering, samt sikre sig at eventuelle luftkanaler er så store som muligt, en køling direkte under et installationsgulv, der kan betragtes som en meget stor kanal, er derfor den bedste løsning. Ved indirekte køling hvor man anvender en køle væske, er det væsken der flyttes over de længste afstande, hvilket kræver mindre energi end at flytte luft, og her kan man også anvende frikøling når udluften er under ca. 15o C, og samtidig holde en konstant temperatur i serverrummet.
Det kan også betale sig at anvende spareventilatorer, der er specialudviklet til et begrænset energiforbrug og ikke blot anvende den billigst mulige ventilator.

Køling af serverrum er et specialområde

Køling af serverrum er et specialområde, hvor der er meget at tage hensyn til, for at kunne opretholde en sikker drift af meget vitalt it-udstyr, og der er mange faldgrupper. Det må derfor anbefales, at det ikke overlades til en hvilken som helst kølevirksomhed, men en virksomhed der er specialist i køling af serverrum. Disse virksomheder har en meget høj specialviden på netop dette område, og er i mange tilfælde bedre funderet på dette specielle felt end mange rådgivende ingeniører, fordi de praktisk taget ikke beskæftiger sig med andet og ikke har gjort det i flere år.

Travlt? - lad os ringe dig op
Ring-til-mig 2