Gyllekøl - varmepumer i landbruget

Overvejer du at optimere driften?

Hvad er gevinsten - i at investere i en stor varmepumpe?

Landbruget er altid pålagt strenge miljøkrav og det er ofte en stor og tidskrævende opgave for landmanden, at få økonomi i driften. Det er ofte forbundet med store udgifter at drive landbrug og man må hele tiden være på udkig efter nye besparelser.

Du kan producere store mængder varme

Gyllekøling er vejen frem. Da effektfaktoren for varmepumper typisk ligger på 3 eller derover, dvs. der genereres tre gange så meget varme som varmepumpen bruger i strøm, kan gyllekøling producere store mængder varme.

Varmen kan anvendes til rumopvarmning i farestalde, smågrisestalde, servicerum og i stuehus/bad, til forvarmning af vand til vådfoder, og til højtryksrensning. Hvor stor en andel af varmen, der kan udnyttes afhænger stærkt af de lokale forhold. Varmebehovet vil være størst om vinteren, mens der i sommermånederne vil gå store mængder varme til spilde.

Anlægget har lang levetid

Gyllekøling vurderes at være en robust teknik med en lang levetid. Køleslangerne har en levetid svarende til resten af staldanlæggets. Varmepumpen vurderes at have en levetid på op til 20 år afhængigt af driften. Anlægget kræver endvidere meget lidt vedligeholdelse.

Gyllekøl:
Gyllen er varm. Det er relativt billigt og effektivt at "trække" varme ud af gylle (som i jordvarme-anlæg), som så kan anvendes til opvarmning af bolig og stald. Ved hjælp af gyllekøling kan man samtidigt sænke fordampningen af ammoniak i stalden - det er miljøvenligt og det giver et bedre arbejdsklima, og mon ikke dyrerne også synes godt om det.

Gyllekøl med kort tilbagebetalingstid

Tilbagebetalingstiden på et gyllekølingsanlæg er relativ, men afhængig af størrelse taler vi måske blot 2-3 år, 

Anlæg til gyllekøl har lang levetid og begrænset vedligeholdelse. Du skal ikke bruge tid og kræfter på at fyre, varmepumpen passer sig selv.

Spar op til 60% af varmeregningen. Der er selvfølgelig et merforbrug til strøm, men det opvejes nemt med besparelser på olie eller anden brændsel. Alt er relativt, og besparelsen er da også baseret på ny-opførte og velisolerede bygninger.

besparelse gyllekoel

Uddrag af Fødevareministreriets rapport:

kap. 13.1 Køling af gylle i svinestalde. Afkøling af gylle i stalden reducerer ammoniakfordampningen. Desuden kan afkøling af gylle også bidrage til en reduktion i metanemissionen. Ifølge modelberegninger af Sommer et al. (2003) kan metanemissionen reduceres med 31% ved at reducere gyllens temperatur fra 15 oC om vinteren og 20 oC om sommeren til 10 oC. Hilhorst et al. (2001) fandt at et temperaturfald fra 20 til 10 oC reducerede metanemissionen med
30-50 %, hvilket understøtter modelberegningerne. Det antages derfor, at afkøling kan reducere emissionen af metan fra gylle lagret i svinestalde med 30 %. Det svarer til 15% af den samlede metanemission fra stald og lager. Det er antaget, at køling af gyllen ikke medfører et øget energiforbrug, da virkemidlet kun anvendes på svinestalde, hvor der antages at være et tilsvarende behov for opvarmning af stalden.

Hop til fvm. Rapport: Landbrug og klima.

 

Travlt? - lad os ringe dig op
Ring-til-mig 2