faq

Erp

ErP mærkning, erstatter den tidligere SCOP mærkning.

Gældende fra d. 26. September 2015

ErP forkortelse for "Energirelaterede produkter", er en ny europæisk energilovgivning. Loven har temmelig strenge krav til energi-effektiviteten for varme- og varmtvandsløsninger. Varmepumper er nu også omfattet af loven.

ErP maerke Bosch

 • Producent
 • Produktnavn, Produktype, Materialenummer
 • Rumopvarmningsform
 • Effektivitetsklasse
 • Lydbelastning indendørs
 • Lydbelastning udendørs
 • Høj og lav temperatur system
 • Årstidsbetinget energieffektivitet for rumopvarmning
 • Europæisk varmeeffekt 3 klimazoner
 • Gyldighedsår
 • Retningslinienummer

Hvor meget energi vil mit nye varmesystem bruge?

Fra september 2015 vil alle varme -og varmtvandsløsninger være påsat en energi-etikket, som dem du allerede kender fra  apparater som vaskemaskiner og køleskabe. Det betyder, at du vil være i stand til at genkende
energieffektiviteten i et apparat på et øjeblik, takket være den klare farvekodning og bogstav systemet.

Hvad er ErP direktivet?

ErP står for "Energy Related Products", der er en del af "Eco design Direktivet".
Det regulerer det miljømæssige ansvarlige design og mærkningen af produkter som forbruger energi.
På tværs af EU.

Hvorfor bliver ErP Direktivet introduceret?

ErP er et led i EU’s ambitiøse klimamål.
Direktivet er lavet for at gøre det nemmere for privatforbrugere og installatører at vælge det mest energieffektive produkt, så CO2 udledningen reduceres og energiomkostningerne falder.

Hvilken information kan ses ud fra energimærkningen?

Energimærkningen kategoriserer effektiviteten for et produkt eller en systemløsning. Energiklasserne går fra A+++ (for systemer) og A++ (for produkter) og ned til G. Klassen A+++ står for ekstraordinær høj effektivitet og G står for lav effektivitet.

Hvad betyder det for mig?

Kan jeg ud fra energimærkningen se hvilket produkt der giver mig den laveste energiregning?

Nej, mærkningen er kun vejledende og erstatter ikke professionel rådgivning fra en installatør, som
kender produkterne og kan anbefale den helt rigtige løsning til dit behov.

Hvad sker der hvis jeg køber et system som består af forskellige individuelle komponenter, som alle går ind under det nye direktiv?

I dette tilfælde giver en systemlabel information om energieffektiviteten for den samlede løsning.

Hvem er ansvarlig for produkt og systemmærkninger?

Energimærkningen for individuelle produkter er baseret på datablade, som er fabrikeret af producenten.
En systemmærkning skal fabrikeres af virksomheden du køber løsningen af, altså installatøren.


Teksten herover er et uddrag af informationen om ErP på Bosch's hjemmeside. Læs hele teksten her...

Varmepumpe montage

Vi monterer mere end 200 forskellige anlæg om året. Den erfaring kommer dig tilgode. Udover at levere og montere dit nye varmepumpeanlæg, bestræber vi os meget på at det skal se pænt ud og være opsat efter gældende foreskrifter. Varmepumper indeholder kølemiddel, og tilkoblinger samt rør-samlinger skal være helt tætte, også om 5 år. 

Montagetid:
Luft-til-luft anlæg (fork. LL) (varme/air-condition anlæg - IKKE koblet til centralvarme anlæg):
ca. 5 timer (normalmontage).

Luft-til-vand anlæg (fork. LV) (koblet til centralvarme anlægget)
ca. 2 dage (normalmontage)

Jordvarme anlæg (fork. VV) (koblet til centralvarme anlæg)
ca. 2 dage (hertil skal lægges gravetid til nedgravning af jordslanger)

Tæthedsprøvning:
Vi tæthedsprøver alle anlæg efter montagen.

Lyd/resonans:
I udedele sidder der en ventilator/propel som drejer rundt. Det indebærer at der kommer støj. Leverandørerne af varmepumper arbejder hele tiden med at reducere denne støj, og idag er det minimalt hvad der kommer af støj.
Der er på alle udedele monteret vibrationsdæmpende gummifødder.
- der bør dog stadig tages hensyn til tæt-boende naboer og placering af udedelen (gælder LL og LV). 

Effektivitet:
Alle boliger kan opvarmes ved hjælp af en varmepumpe. Myten om at varmepumper ikke kan levere energi nok til opvarmning af store og/eller gamle huse passer ikke. Men anlægget skal fra starten af dimensioneres rigtigt.

Energimærke:
Alle anlæg skal fra d. 26. september 2015 være mærket med et energimærke. ERP, SCOP

Service:
På LL, altså anlæg der ikke er koblet til dit centralvarme anlæg, skal man have udført service 1 gang om året i garantiperioden og herefter hvert andet år. Vi anbefaler dog at man får serviceret sit anlæg lige inden fyringssæsonen, så man er sikker på at alt virker optimalt inden det bliver koldt.

På LV og VV skal man have serviceret sit anlæg hvert år, da der er en større mængde kølemiddel under tryk på disse anlæg. For at hindre evt. forurening af jorden ved jordvarme anlæg, kontrolleres denne del også ved service.

Service må KUN udføres af certificerede virksomheder.

Serviceaftaler sikrer ejeren af anlægget at, der bliver udført service 1 gang om året, at der er så få driftsstop som muligt, at vedligeholdelse og reparation bliver så billigt som muligt, at anlægget yder optimalt i hele levetiden.

Hvad koster det:
Priserne ændres hele tiden afhængig af mærke og kvalitet. Og der kan være faktorer der påvirker den samlede pris, såsom eksisterende radiatorers anvendelighed, besværlige adgangsveje under montage (lofter, etageadskillelser, skunk, montagehøjder osv.) samt nødvendige el-installationer.
Få altid lavet en korrekt dimensionering - det kan på lang sigt spare mange penge og kedelige oplevelser.

Tilslutning EL:
LL anvender alm. 220 volt med jord.
LV og VV anvender 400 volt med jord
Du kan sørge for den nødvendige el-installation selv eller vi sørger for det.

Rørgennemføringer:
Når vores montører laver rørgennemføringer ved mur, tætnes der med Bitumen, som sikrer at regnvand ikke trænger ind ved rørene.

Placering af udedele:
Udedel skal placeres, således at blade, sne og andet, ikke kan lukke af for ventilatorens funktioner.

Afrimning:

Instruks:
Når anlægget er klar til brug, instrueres kunden i brug af den elektroniske styring.

Fejl/problem ved IVT 660 og IVT 665

Hjælp til ejere/kunder af IVT Hybridvarmepumpe

- model IVT 660 og IVT 665 med dårlig virkningsgrad/lav COP værdi.

IVT

En hel del danske hjem bliver opvarmet af en svensk varmepumpe af mærket IVT.

IVT udgår af det danske marked og det betyder at support, service og tilvejebringelse af reservedele kan blive temmelig vanskeligt. Ydermere bliver der færre montører der kan servicere dette mærke. For ejerne betyder det, at deres varmeanlæg ikke kan yde sit optimale. På kort sigt er konsekvensen mangel på opvarmning af brugsvand og boligopvarmning, og på lang sigt kan det gå ud over anlæggets stabilitet, drift og økonomi.

Fejlene kan være i gas brænderen, følerfejl eller defekt varmepumpe.

Gratis besøg af teknisk rådgiver.

Bosch og Dansk Energi Center A/S har indledt et samarbejde, om at tilbyde de kunder som igennem årerne har haft problemer med ovennævnte anlæg, at få en teknisk rådgiver ud for at bese anlægget og rådgive om en løsning.

Tryghed.

DECboschPARTNER

Bosch som tidligere har overtaget IVT har besluttet at ejere af eksisterende idrifttagne anlæg som IVT 660 og IVT 665 kan investere i nye units til ekstra nedsat pris.

I samarbejde med Dansk Energi Center A/S ønsker Bosch at skabe tryghed for de kunder der har ovenstående anlæg installeret og som er i drift. Dansk Energi Centers montører har erfaring med IVT anlæg og kan, så længe der kan skaffes reservedele, servicere disse.

Er du ejer af eksisterende IVT anlæg der kører problemfrit - tilbyder vi at service og vedligeholdelse, så længe det er muligt at skaffe reservedele.

Vi står til rådighed på 70 26 5000

Mit anlæg bruger for meget strøm

EFTER KØB – DRIFT

Hvorfor bruges der mere el end installatøren lovede?
Det kan skyldes flere ting, bl.a.:

 • Fyringssæsonen kan være koldere end i et normalt år, som det f.eks. har været tilfældet de sidste to vintre.
 • Varmepumpen kan være for lille, og så vil den indbyggede elpatron overtage i længere tid, end det er meningen, og det koster meget på elregningen.
 • Varmepumpen kører med for høj fremløbstemperatur, hvilket får dens virkningsgrad til at falde dramatisk. Jo lavere fremløbstemperatur, jo større nyttevirkning. Især gulvvarme med lav fremløbstemperatur er ideel i kombination med jordvarme.
 • Det første skridt vil være at begynde at aflæse bimåleren på varmepumpen, så der kan holdes øje med forbruget. Hvis der ikke er monteret en bimåler, så vil det være en god ide at få det gjort.
 • Desuden kan det øvrige elforbrug i huset være sat op, uden at husejeren har været opmærksom på det.

Hvorfor kan varmepumpen ikke varme huset tilstrækkeligt op om vinteren?
Det er ikke umiddelbart til at sige entydigt, da der kan være forskellige årsager.Der er erfaring for, at det er hovedsageligt følgende årsager til problemet:

 • Varmepumpe og elpatron er underdimensionerede.
 • Huset har et større varmetab end forudsat, da størrelsen af varmepumpe og elpatron blev beregnet, og så kan den ikke levere nok varme. Samtidigt er det vigtigt, at især ældre huse efterisoleres, inden der installeres varmepumpe.
 • Jordslangen er for kort.
  Hvis der er tale om et jordvarmeanlæg, så vil en for kort længde på jordslangen betyde, at varmepumpen ikke kan optage nok varme fra jorden.
 • Radiatorerne er for små.
  Man skal være opmærksom på, at varmepumper ikke leverer varme ved høj temperatur som et oliefyr. Når fremløbstemperaturen sænkes ved skift til varmepumpe, så er de samlede varmeflader i huset måske for små, hvilket installatøren burde have set ved analysen af radiatorerne forud for installationen af varmepumpen. Ofte er gulvvarme som regel velegnet til varmepumper, da hele gulvfladen virker som varmeflade.
 • Varmepumpeanlægget er ikke indreguleret korrekt.
  Til tider kan det ske, at installatøren ikke har indreguleret anlægget korrekt, da det blev installeret. Andre gange kan husejeren have ændret på indstillingerne - bevidst eller ubevidst - og glemt at stille tilbage til udgangspunktet. Løsningen vil være at få lavet et servicetjek på anlægget af en autoriseret installatør.

Er der retningslinjer for udførelse af f.eks. "lodret" jordvarme?
Nej, der er ikke nogen retningslinjer endnu. Der er lavet flere jordvarmeanlæg i forskellige størrelser rundt om i landet med "lodret" jordvarme. Og der er et igangværende projekt, som analyserer en del af disse anlæg. Projektets slutrapport vil indeholde retningslinjer for dimensionering af de såkaldte lodrette jordslanger, og rapporten vil udkomme inden udgangen af 2012.

(Med "lodret" jordvarme menes, at i stedet for vandrette jordslanger, så benyttes en eller flere jordslanger, som går ned i en sløjfe i f.eks. 80 meters dybde. Det kaldes også nogen gange borhuller. En mellemting mellem "lodret" og "vandret" jordslanger er en variant, hvor slangerne placeres skråt ned i jorden, og hver slangesløjfe er måske omkring 20- 40 meter.)

Hvorfor knirker/hvæser det til tider fra udedelen på varmepumpen? (luft/vand vp)
Denne lyd forekommer, når varmepumpen afrimer.
Lyden kan sammenlignes med vand, der er lige ved at koge. Moderne luft til vand-varmepumper er ret støjsvage, men man bør alligevel ikke sætte varmepumpen lige uden for soveværelsevinduet eller tæt på naboens skel.

Hvor tit skal anlægget efterses?
For at sikre en lang levetid på dit anlæg, er det vigtigt at anlægget efterses, helst én gang årligt af en uddannet montør. Hvis du er ejer af et jordvarmeanlæg, skal anlægget kontrolleres mindst én gang årligt ifølge lovgivningen, og resultatet af kontrollen skal opbevares i mindst 5 år og på forlangende forevises kommunen. I dette tilfælde betyder lovgivning; Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg,BEK nr. 1019 kaldet "jordslangebekendtgørelsen".HUSK herudover, at alle varmepumpeanlæg med en kølemiddelfyldning over 1 kg skal efterses mindst én gang årligt. Eftersyn og vedligeholdelse m.v. af køleanlæg og varmepumper skal udføres af en person, som har fået den fornødne instruktion og øvelse i eftersyn og vedligeholdelse m.v. af den pågældende anlægstype. Ved anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel skal det årlige eftersyn udføres af en certificeret montør fra et anerkendt kølefirma, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr. Ifølge EU´s forordning 303/2008 er der krav om, at personer/virksomheder, der udfører service og vedligehold på varmepumper med HFC-fyldning, skal have en Kategori I- eller II-autorisation.

Hvad skal jeg gøre, hvis anlægget pludselig går i stå?
Det første du skal gøre, er at læse brugervejledningen, som er leveret sammen med anlægget. I den vil der være en fejlliste, som for det meste vil kunne afhjælpe problemet. Er der brug for yderligere service,skal installatøren kontaktes.

Hvad sker der med anlægget, hvis der kommer strømsvigt?
Ligesom et oliefyr er en varmepumpe afhængig af el. Varmepumpen husker dog de indstillinger, den har fået, og starter, når strømmen kommer igen. Det sidste kræver, at der er auto-genstart på din varmepumpe.

Kilde: VP Ordningen, se siden her.

Hvad er en hybrid løsning?

Hybrid - her i betydningen af "at blande noget sammen".

En hybrid løsning kan f.eks. være at kombinere to måder, at varme "bolig/varmt vand" op på. Har man en Bosch gaskedel kan man kombinere den med en varmepumpe.

På den måde får man det bedste af to verdener. Idéen med denne løsning er at enhederne arbejder der hvor de er mest effektive og dermed mest økonomiske.

Vi har mere om hybrid løsninger her.